Ručenie ako možnosť zabezpečenia pohľadávky

Neplnenie záväzkov zo strany dlžníkov nie je žiadnou raritou, i keď existencia takéhoto obchodného správania nie je zaiste v súlade dobrými mravmi. Mnoho subjektov, a to najmä v súčasnej hospodársky nestabilnej dobe sa však častokrát dostáva do bodu insolventnosti z viacerých dôvodov, ktorým nevie zabrániť. V každom prípade na strane druhej stoja veritelia s pohľadávkami a požadujú ich plnenie. Záväzky subjektov, ktoré sa v priebehu podnikania dostali do určitého bodu zníženej insolventnosti sú však veľmi rizikové a úspešnosť ich vymoženia sa tak náležite znižuje. V snahe predchádzať vzniku pohľadávok by si mali veritelia vopred obchodných partnerov ako aj ich podnikateľský profil náležite overiť a obrátiť sa na silného partnera v oblasti vymáhania pohľadávok. Okrem uvedeného je pre dosiahnutie zvýšenej úspešnosti prípadného vymáhacieho procesu vhodné pohľadávku zabezpečiť. Jedným z takýchto zabezpečovacích inštitútov pri správe pohľadávok je inštitút ručenia.

ručení pohledávek

Vzájomné práva a povinnosti zainteresovaných osôb

Právny inštitút ručenia, resp. zabezpečenie pohľadávky ručiteľom predstavuje právny vzťah, do ktorého sú zainteresované spravidla tri osoby – veriteľ, dlžník a ručiteľ. Vzhľadom na potrebu riadneho fungovania tohto inštitútu sú stanovené aj pravidlá a povinnosti, ktoré musia jednotliví účastníci dodržiavať, a to nie len jednotlivo, ale aj vo vzťahu k ďalšiemu (ďalším) z účastníkov tohto právneho vzťahu.

Z pohľadu povinností veriteľa je potrebné spomenúť tzv. informačnú povinnosť, ktorú má veriteľ voči ručiteľovi. Predmetom tejto informačnej povinnosti je nutnosť oznámenia výšky pohľadávky veriteľa ručiteľovi. Veriteľ musí toto oznámenie vykonať čo najrýchlejšie a bez zbytočného odkladu. Na strane druhej stojí výrazné právo veriteľa domáhať sa plnenia zo strany ručila pokiaľ priamy dlžník svoj záväzok neplní, prípadne je nepochybné, že dlžník záväzok nesplní. Objektívne posúdenie nemožnosti plnenia zo strany dlžníka je možné vyvodiť napríklad pri vyhlásení konkurzu. V uvedenom prípade ide tak o zefektívnenie uspokojovania a vymáhania pohľadávok, pričom práve v tomto ohľade je výrazne posilnené postavenie veriteľa. Z práv veriteľa však vyplývajú i práva ručiteľa, ktorý si môže voči veriteľovi uplatniť námietky, a to dokonca v rozsahu uplatnenia námietok, na ktoré bol pôvodne oprávnený dlžník.

dodržení zákonů

V akých prípadoch je vhodné zabezpečiť pohľadávku inštitútom ručenia?

Z teoretického hľadiska je možné vyvodiť okruh prípadov a pohľadávok, pri ktorých je na základe určitých aspektov možné považovať zabezpečenie pohľadávky ručiteľom za vhodné. Ideálnym je však posúdenie z praxe, ktoré najlepšie reflektuje pozitívne prejavy nasadenia tohto inštitútu. K možnostiam vhodnosti uplatnenia zabezpečenia pohľadávky ručiteľom sa nám vyjadril tím vymáhacej spoločnosti Claims Collection, ktorý má v oblasti vymáhania pohľadávok rozsiahle skúsenosti. Pre konkrétne posúdenie o odkonzultovanie Vašich pohľadávok je najlepším riešim obrátiť sa priamo na odborníkov. Ako sme však už spomenuli, k záveru tohto článku Vám predkladáme postrehy z oblasti práva, ktoré Vám budú v otázke riešenia zabezpečenia pohľadávky ručiteľom určite nápomocné.

Opodstatnenie tohto inštitútu je z pohľadu spoločnosti Claims Collection viditeľné najmä pri pohľadávkach s takou nominálnou hodnotou, ktorá sa pohybuje vo väčších objemoch. Takisto je vhodné zapojenie ručiteľa do právneho vzťahu v tom prípade, pokiaľ sa pri preverovaní dlžníka objavia určité negatívne záznamy a jeho bonita je tak následne nižšia. Avšak i samotný subjekt ručiteľa môže byť bonitne zohľadňovaný.

V každom prípade sa na základe skúsenosti osvedčilo, že úspešné vymáhanie pohľadávky nastalo pri tých ručiteľoch, ktorých majetok násobne zahŕňa hodnotu zabezpečenej pohľadávky. Pokiaľ je napríklad miera solventnosti ručiteľa nízka a hodnota jeho majetku sa pohybuje na hranici hodnoty zabezpečenej pohľadávky, je možné vyvodiť predpoklad snahy ručiteľa vyhnúť sa plneniu pohľadávky. V takomto prípade, kedy ručiteľ nepredstavuje úplne zabezpečenie pohľadávky, je možné zabezpečiť ručiteľom napríklad len časť pohľadávky a na zvyšok využiť inú, ku konkrétnemu prípadu pomerne efektívnejšiu, formu zabezpečenia.

instituce

Veríme, že Vám článok priniesol nový pohľad do oblasti zabezpečenia pohľadávky ručiteľom. Ak máte však stále doplňujúce otázky alebo ste vo fáze neúspešného vymáhania pohľadávky, kontaktujte spoločnosť Claims Collection, kde Vám bude poskytnuté bezplatné posúdenie Vašej pohľadávky.